Kantai Collection Hairstyles Mod

RimWorld BaseModsLeave a Comment

Author of the Kantai Collection Hairstyles Mod: 史莱姆派

The Kantai Collection Hairstyles Mod adds 40 new female hairstyles to the game based on the game “Kantai Collection”.

The hairstyles included with the mod belong to the following characters of the game:  Nagato, Mutsu, Ise, Hyuga, Yukikaze, Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shimakaze, Fubuki, Shirayuki, Hatsuyuki, Miyuki, Murakumo, Isonami, Ayanami, Shikinami, Oi, Kitakami, Kongo, Hiei, Haruna, Kirishima, Hosho, Fuso, Yamashiro, Tenryu, Tatsuta, Ryujo, Mutsuki, Kisaragi, Satsuki, Fumizuki, Nagatsuki, Kikuzuki, Mikazuki, Mochizuki, Kuma and Tama.

This mod is compatible with existing saves, it does not require you to start a new game.